Tjenester

Vi utfører alt av grunnundersøkelser og gjennomfører vurderinger av områdestabilitet, samt geoteknisk rådgivning og prosjektering.
Kontakt oss

Grunnundersøkelser

Vi planlegger og utfører grunnundersøkelser i samarbeid med kvalifiserte borefirma og geotekniske laboratorium. Vi kan utføre følgende undersøkelser:
  • Totalsonderinger
  • Dreietrykksonderinger
  • Fjellkontrollboringer
  • 54/75 mm stempelprøvetaking (stålsylindere/kompositt) med opptak av uforstyrrede prøver for analyser i geoteknisk laboratorium
  • Naverboring med opptak av omrørte poseprøver for geoteknisk analyse i laboratorium
  • Installasjon av piezometere/poretrykksmålere (hydrauliske eller elektriske)
  • Datarapportering
Borreundersøkelse i bakgård i OsloBorreundersøkelse ute i terrengetFundamentering av byggetomt

Rådgiving

Reguleringsplaner
Vi kan bistå med ROS-analyse, rekkefølgebestemmelser og utreding av områdestabilitet i forbindelse med reguleringssaker.
Områdestabilitet
Dersom det er bekymring for kvikkleire, påvist kvikkleire eller eiendommen ligger i en eksisterende kvikkleiresone, kan vi bidra. Vi har lang erfaring med kvikkleireproblematikk samt utredning av områdestabilitet i henhold til NVE sin kvikkleireveileder 1/2019.
Geoteknisk bistand og rådgivning
Vi kan bistå med generelle råd og vurderinger i forbindelse med planlegging av prosjekter for å kunne se hvilke muligheter/begrensninger som er til stede i tidligfase. ​

Vi bistår også med vurderinger av behov for grunnundersøkelser for det aktuelle prosjektet/problemstillingen.
Geoteknisk prosjektering
Vi tilbyr geoteknisk prosjektering til alle typer utbyggingsprosjekter. Vi utfører prosjektering av boligbygg (alt fra enebolig/rekkehus til større boligblokker), næringsbygg, samferdsel, infrastruktur mm.
Oppfølging byggefase
Vi kan følge opp grave- og fundamenteringsarbeidene i anleggsfasen i samarbeid med byggherre/entreprenør. Evt. behov for omprosjektering på grunn av uforutsette forhold.
Bistand i forbindelse med ras og utglidning
Vi kan bistå på kort varsel ved uforutsette hendelser, slik som utglidninger og skred/ras i løsmasser. Vi bistår gjerne om det er bekymringer på grunn av pågående bevegelser i grunnen, erosjon, sprekker el.
Bistand i forbindelse med skadesaker
Dessverre så oppstår det skader på bygg og infrastruktur på grunn av grunnforholdene, eksempelvis ras/utglidninger, erosjon, flomskader, setningsskader etc. Vi kan bistå med å vurdere årsak til skaden, samt foreslå tiltak for å utbedre skaden.
Uavhengig kontroll og uavhengig kvalitetssikring
Vi har lang erfaring med uavhengig kontroll iht. SAK10 og uavhengig kvalitetssikring iht. NVE 1/2019 (områdestabilitet).